Çalışma Alanları

Büromuzda, ceza hukuku alanında yürütülen akademik ve bilimsel çalışmaların ışığında uygulamanın içinden gelen tecrübeye dayalı olarak müvekkillerimize, geniş kapsamlı bir avukatlık hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda hazırlık soruşturması da dahil olmak üzere yargılamanın her aşamasında, müvekkillerimizin hassasiyetleri de dikkate alınmak suretiyle, adaletin tesisi için uluslar arası hukuk imkanları da dahil olmak üzere her türlü yasal başvuru yolları ivedilikle ve özenle takip edilmektedir.
Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma hallerinde protokollerin hazırlanması, nişanın bozulması sebebi ile tazminat talepleri, velayet davaları ve diğer aile hukuku alanlarında hizmet vermekteyiz.
Tüketicilerin kullandığı krediler sırasında alınan dosya masraflarının iadesi, tüketicilerin satıcılarla yaşadığı hukuki uyuşmazlıklar konusunda hukuki destek sağlamaktayız.
İş akdi taslaklarının hazırlanması ve müzekkerelerin yapılması Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının dava yolu ile halli, iş kazası ve hastalık Sağlık ve güvenlik ile ilgili konularda, ilgili kanun ve düzenlemelere başvuru ve yorumlama.
Kişiler Hukuku ve Miras Hukuku’na ait isim değişikliği, isim düzeltilmesi, mirasçılık belgesi, mirasçılık belgesinin iptali ve benzeri bir çık alanda hizmet vermekteyiz.
Mülkiyet hakkından kaynaklanan davalar, ipotek tesisi, ipotek fekki davaları, intifa, sükna, şufa haklarının tesisine ilişkin ve diğer eşya hukukuna ait uyuşmazlıklarda hizmet vermekteyiz.
Yabancı şirketlerle yapılacak sözleşmeleri uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde tanzim etmek, bu ilişkiden ötürü ileride doğabilecek olası ihtilafları göz önüne alarak gerekli hükümleri hazırlamak. Yurtdışında yapılacak yatırımlarda yatırım yapılacak ülkenin ticaret, yabancı sermaye, vergi, iş ve sair mevzuatı hakkında hukuki görüş verme, şirket kurma, birleşme ve devralma işlemlerini gerçekleştirme. Yabancı şirketlerle doğan ihtilaflarda gerek Türk Hukuku, gerekse uluslararası kaideler çerçevesinde hukuki değerlendirme yapmak; görüş ve tavsiye vermek. Franchising, distribütörlük ve sole agency anlaşmalarını hazırlamak. Şirketleri Avrupa Topluluğu hukuk normları hakkında bilgilendirmek ve bu sayede Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatlar da karşılaşılabilecek sorunları minimum düzeye indirmek. Uluslararası yatırımlarda vergi ve çifte vergilendirme konularında hukuki ve mali görüş vermek. İhracat yapan firmaların faaliyetlerini dış ticaret mevzuatına ve özellikle de GATT hükümlerine uygun olarak yürütmelerini temin etmek. Yatırım teşvikleri ve yabancı sermaye transferi konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir
Alacak takibi, kiralanan taşınmazların tahliyesi gibi icra ve iflas hukukunu ilgilendiren konularda hukuk büromuz hizmet sağlamaktadır.
Toplu konut projeleri Kooperatif işlemleri Tapu sicili kayıltları Kiralama sözleşmeleri Türkiye'de yabancı yatırımcıların gayrimenkul edimi Vakıf taşınmaz tahsis işlemleri
Tanıma ve Tenfiz davası yabancı ülkelerde alınan mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerli hale getirilmesidir. Hukuk büromuz da bu alanda hizmet vermektedir.