Devremülk Sözleşmesinin Resmi Şekilde Yapılmaması Geçersizlik Sonucu Doğurur ve Feshi Gerekir

26.10.2016 - 10:27


T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2000/1465

K. 2000/2051

T. 6.3.2000

• DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİ ( Devre Mülk Sözleşmesinin Resmi Şekilde Yapılmamasının Geçersizlik Sonucunu Doğurması )

• RESMİ ŞEKİL ŞARTI ( Devre Mülk Sözleşmesinin Resmi Şekilde Yapılmasının Kanunen Gerekli Olması )

• CAYMA BİLDİRİMİ ( Cayma Bildirimi Belgesi Verilmediği Gerekçesi ile Hüküm Verilmesi Hatalı Olup Bu Yanlışlığın Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmemesinden Kararın Düzeltilerek Onanması )

1086/m.438

ÖZET : Devre mülk sözleşmesi resmi şekilde yapılmadığı için geçersiz olup, davacı davalıya verdiği paranın ve henüz ödenmemiş senetlerin iadesini isteyebilir. Mahkemece davanın bu gerekçe ile kabulüne karar verilmesi gerekirken cayma bildirimi belgesi verilmediği gerekçesi ile davanın kabulü usul ve kanuna aykırı olup, bozma nedeni olup bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması, gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki menfi tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalı ile yaptığı devre mülk sözleşmesinin kapıdan satış şeklinde yapıldığını, cayma belgesi verilmediğini öne sürerek, ödenmeyen senetlerin iptaline ve 310.400.000 liranın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- İddia savunma ve toplanan kanıtlardan, taraflar arasında düzenlenmiş bulunan 24.2.1997 tarihli sözleşmenin devre mülk sözleşmesi olduğu anlaşılmıştır. Devre mülk sözleşmesi resmi şekilde yapılmadığı için geçersiz olup, davacı davalıya verdiği paranın ve henüz ödenmemiş senetlerin iadesini isteyebilir. Mahkemece davanın bu gerekçe ile kabulüne karar verilmesi gerekirken cayma bildirimi belgesi verilmediği gerekçesi ile davanın kabulü usul ve kanuna aykırı olup, bozma nedenidir. Ne var ki bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması, HUMK.nun 438 /son maddesi hükmü gereğidir;

SONUÇ : Birinci bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın gerekçesinin açıklanan şekilde değiştirilerek neticesi itibariyle doğru bulunan mahkeme kararının ONANMASINA, peşin harcın onama harcından çıkartılmasıyla arta kalan 14.150.000 liranın temyiz edenden alınmasına, 6.3.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.